Hot News :
หัวหน้าส่วนราชการ

ว่าที่ร้อยตรีวรฉัตร พวงจำปา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสาววันวิสาข์ ศรีแสง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่าย

นางทิพาภรณ์ พุ่มจันทร์

หัวหน้าสำนักปลัด

นางพิไรภรณ์ วงคะพันธ์

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

นายปฏิวัติ ตะนะดี

ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาวศิริลักษณ์ แสนทวีสุข

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางสุวนิตย์ นราจันทร์

ผู้อำนวยการกองสวัสดิสังคม

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ