สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนและการรายงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง ออกมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนมีนาคม 2565

วันที่ 9 มีนาคม 2565 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง ออกมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน มีนาคม 2565 {gallery}Ma-2{/gallery}

[ 09-03-2565 ] Hits:79

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันพระปกเกล้าฯ

วันที่ 8 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันพระปกเกล้าฯ เพื่อเยี่ยมชมหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับและศูนย์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลโนนผึ้ง โดยท่านสมชัย บูรณะ นายอำเภอเมืองยโสธร ร่วมคณะด้วย {gallery}Ma-1{/gallery}

[ 08-03-2565 ] Hits:81

การประชุมประชาคมท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง เพื่อคัดเลือกเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง

ารประชุมประชาคมท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง เพื่อคัดเลือกเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ เสนอแนะแนวทางพัฒนา เพื่อร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง {gallery}ap65{/gallery}

[ 14-02-2565 ] Hits:268

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การดูแลรักษาความสะอาดในพื้นที่ตำบลโนนผึ้ง

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 นายธนวัฒน์ ไพศาลเจริญโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง พร้อมด้วยผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล และสมาชิกอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ตำบลโนนผึ้ง ร่วมพลังกันที่บ้านจั่น เพื่อเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การดูแลรักษาความสะอาด เพื่อลดปริมาณขยะในพื้นที่ ตำบลโนนผึ้ง {gallery}Fe-2022-3{/gallery}

[ 11-02-2565 ] Hits:141

 1. จัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ราคากลาง eGP
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

บริการออนไลน์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ