ข่าวกิจกรรม

วันที่ 9 มีนาคม 2565 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง ออกมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน มีนาคม 2565
View the embedded image gallery online at:
https://nonphueng.go.th/news/activity-news#sigProGalleria9943514966
วันที่ 8 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันพระปกเกล้าฯ เพื่อเยี่ยมชมหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับและศูนย์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลโนนผึ้ง โดยท่านสมชัย บูรณะ นายอำเภอเมืองยโสธร ร่วมคณะด้วย
View the embedded image gallery online at:
https://nonphueng.go.th/news/activity-news#sigProGalleriaba74d1d9fb
ารประชุมประชาคมท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง เพื่อคัดเลือกเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ เสนอแนะแนวทางพัฒนา เพื่อร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง
View the embedded image gallery online at:
https://nonphueng.go.th/news/activity-news#sigProGalleria0b7b761787
วันที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 09.40 น. นายเสน่ห์ คำสี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง ได้กล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565
View the embedded image gallery online at:
https://nonphueng.go.th/news/activity-news#sigProGalleria2e7f4b1212
วันที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 09.50 น. นายเสน่ห์ คำสี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง ได้กล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
View the embedded image gallery online at:
https://nonphueng.go.th/news/activity-news#sigProGalleriaff16ce71e2
วันที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 15.00 น. นายสมชัย บูรณะ นายอำเภอวารินชำราบ พร้อมด้วยนายชาญณรงค์ อัครชูวงศ์ ท้องถิ่นอำเภอวารินชำราบ เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง ครั้งแรก
View the embedded image gallery online at:
https://nonphueng.go.th/news/activity-news#sigProGalleriab6451fbd80
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 นายธนวัฒน์ ไพศาลเจริญโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง พร้อมด้วยผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล และสมาชิกอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ตำบลโนนผึ้ง ร่วมพลังกันที่บ้านจั่น เพื่อเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การดูแลรักษาความสะอาด เพื่อลดปริมาณขยะในพื้นที่ ตำบลโนนผึ้ง
View the embedded image gallery online at:
https://nonphueng.go.th/news/activity-news#sigProGalleriaa287ae9ef1
วันที่ 9 กุมภาพันธ์2565 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง ออกมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน กุมภาพันธ 2565
View the embedded image gallery online at:
https://nonphueng.go.th/news/activity-news#sigProGalleriabcc76bbf17
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง ประชาสัมพันธ์ประกาศหลักเกณฑ์ขั้นตอนและวิธีการเกี่ยวกับภาษีและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2565 ติดต่อสอบถาม 045-953452
View the embedded image gallery online at:
https://nonphueng.go.th/news/activity-news#sigProGalleria11feb274e0
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น Zero Tolerance ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
View the embedded image gallery online at:
https://nonphueng.go.th/news/activity-news#sigProGalleriace6d8b66f3
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง ลงพื้นที่จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ในการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง โดยสำนักงานปลัด ลงพื้นที่จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เพื่อรับฟังปัญหาหาความต้องการ ของประชาชนในพื้นที่ภายในตำบลโนนผึ้ง เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสมบูรณ์ ในการกำหนดแนวทางพัฒนา กิจกรรม/โครงการ ในการแก้ไขปัญหาให้กับ ประชาชนในพื้นที่ ตามนโยบายของรัฐบาลและผู้บริหารท้องถิ่น
View the embedded image gallery online at:
https://nonphueng.go.th/news/activity-news#sigProGalleriab4e7bfe658

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย อบต.โนนผึ้ง พบประชาชน ประจำเดือน มกราคม 2564

 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมรณรงค์และเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลโนนผึ้ง

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย อบต.โนนผึ้ง พบประชาชน ประจำเดือน มกราคม 2564

     วันที่ 30 มกราคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง ร่วมกิจกรรม "ปั่นรักษ์เมือง" โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี และท่านสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน พร้อมคณะปั่นเพื่อสร้างจิตสำนึกในการจัดการขยะสร้างเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

     วันที่ 23 กันยายน 2563 ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พร้อมด้วยผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้าน และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ทุกหมู่บ้าน ร่วมกันรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม ที่บ้านทุ่งเกษม หมู่ที่ 5 ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

     วันที่ 5 สิงหาคม 2563 นายธนวัฒน์ ไพศาลเจริญโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง ออกอากาศในรายการ อบต.โนนผึ้ง พบประชาชน ทางหอกระจายข่าวหมู่บ้าน เป็นประจำทุกเดือน

     วันที่ 1 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง เปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณปี พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

บริการออนไลน์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ