ข่าวกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง ขอประชาสัมพันธ์การแจ้งเบาะแสยาเสพติด โทรสายด่วน ป.ป.ส.1386 ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี 045-344
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง ขอประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ค่าปรับและเงินเพิ่ม ประจำปี 2566
View the embedded image gallery online at:
https://nonphueng.go.th/news/activity-news#sigProGalleriafd6756dab7
ด้วยคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ในฐานะคณะกรรมการอำนวยการโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฏราชกุมาร ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด เพื่อขับเคลื่อนและบูรณาการการทำงานร่วมกันในระบบส่งเสริมสุขภาพและดูแลรักษาหญิงตั้งครรภ์เพื่อลดอัตราการคลอดก่อนกำหนดของประเทศ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นขอความร่วมมือจังหวัดรายงานข้อมูลการตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งานสาธารณสุข สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์ที่จะดำเนินการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด ตามแนวทางที่กำหนดและได้กำหนดตัวชี้วัด "การดำเนินการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด" จำนวน 1 ตัวชี้วัด เป็นตัวชี้วัดการดำเนินงานตามนโยบายของจังหวัด ในด้านที่ 1 การบริหารจัดการของการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2566
View the embedded image gallery online at:
https://nonphueng.go.th/news/activity-news#sigProGalleria3b98d5de0b
บ้านจั่น หมู่ที่ 2 ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการรควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีกิจกรรมส่งเสริมครัวเรือนให้ใช้เกลือเสริมไอโอดีนและผลิตภัณฑ์ปรุงรสเสริมไอโอดีน
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคระบาดพิษสุนัขบ้าตำบลโนนผึ้ง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในตำบลโนนผึ้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีกิจกรรมฉีดพ่นหมอกควัน กิจกรรมกำจัดแหล่งน้ำยุงลาย และกิจกรรมใส่ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง ต้อนรับคณะวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี มาเยี่ยมเตรียมพื้นที่เบื้องต้นในการจัดทำโครงการอบรมเยาวชนผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นบ้านเกิด ที่ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านกลาง หมู่ที่ 8
View the embedded image gallery online at:
https://nonphueng.go.th/news/activity-news#sigProGalleria936788c284
วันที่ 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
View the embedded image gallery online at:
https://nonphueng.go.th/news/activity-news#sigProGalleria72dad405b3
ลานกีฬา/สนามกีฬา/ลานเครื่องเล่นออกกำลังกาย เพื่อให้ประชาชนในตำบลโนนผึ้ง ได้ใช้ในการออกกำลังกายในการเล่นกีฬา
View the embedded image gallery online at:
https://nonphueng.go.th/news/activity-news#sigProGalleriab88249dfb8
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง ขอแจ้งประชาสัมพันธ์เนื่องจากสัญญาณโทรศัพท์อยู่ในระหว่างการดำเนินการแก้ไข จึงขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่องานราชการ ท่านใดมีความประสงค์จะติดต่องานราชการติดต่อได้ที่ 094 - 4705454 งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง
View the embedded image gallery online at:
https://nonphueng.go.th/news/activity-news#sigProGalleriab47645f142
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อสร้างการรับรู้เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อให้ประชาชนทั่วไปหรือผู้ที่สนใจได้นำไปใช้
View the embedded image gallery online at:
https://nonphueng.go.th/news/activity-news#sigProGalleria8ac7f87e9f
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง ขอประชาสัมพันธ์ประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง กำหนดช่วงเวลาห้ามเผาเด็ดขาด ของจังหวัดอุบลราชธานี ฉบับที่ 2/2566
View the embedded image gallery online at:
https://nonphueng.go.th/news/activity-news#sigProGalleriae2b7f76cdc
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง ขอประชาสัมพันธ์ปฏิทินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
View the embedded image gallery online at:
https://nonphueng.go.th/news/activity-news#sigProGalleria0416905bee
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง เรื่อง การประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2566
View the embedded image gallery online at:
https://nonphueng.go.th/news/activity-news#sigProGalleriafb95d43e36
วันที่ 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
View the embedded image gallery online at:
https://nonphueng.go.th/news/activity-news#sigProGalleria72dad405b3
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง ขอประชาสัมพันธ์เอกสารการให้ความรู้เกี่ยวกับยาและสารเสพติดที่เป็นอันตราย เพื่อจะได้มีวิธีป้องกันตนเองและบุคคลในครอบครัว
View the embedded image gallery online at:
https://nonphueng.go.th/news/activity-news#sigProGalleria1736ac8540
วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้งร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งเกษม ร่วมกันทำความสะอาดบ้านผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ที่บ้านกลาง หมู่ที่ 8 ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
View the embedded image gallery online at:
https://nonphueng.go.th/news/activity-news#sigProGalleriad98d430199
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในพื้้นที่ตำบลโนนผึ้ง ร่วมใจป้องกันไวรัส COVID-19 พร้อมทั้งมีจุดให้บริการที่ทิ้งหน้ากากอนามัย/หน้ากากที่ใช้แล้ว เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
View the embedded image gallery online at:
https://nonphueng.go.th/news/activity-news#sigProGalleriac6e1a0e538
สถานที่ท่องเที่ยวภายในตำบลโนนผึ้ง
View the embedded image gallery online at:
https://nonphueng.go.th/news/activity-news#sigProGalleria04dee19d0c
วันที่ 9 มีนาคม 2565 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง ออกมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน มีนาคม 2565
View the embedded image gallery online at:
https://nonphueng.go.th/news/activity-news#sigProGalleria9943514966
เริ่มต้นก่อนหน้า12ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 2

บริการออนไลน์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ