Hot News :
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายเสน่ห์ คำสี

ประธานสภา

นายวานร ครุตบิน

รองประธานสภา

ว่าที่ร้อยตรีวรฉัตร พวงจำปา

ปลัด/เลขานุการสภา

สมาชิกสภา

นางยุพิน วามะขันธ์

ส.อบต. ม.1

นายสาย พันธ์จิตร

ส.อบต. ม.2

นายประยูร พิมพ์ทราย

ส.อบต. ม.3

นายบารมี สีหากุล

ส.อบต. ม.3

นายไพฑูรย์ เต่าทอง

ส.อบต. ม.4

นายวีระศักดิ์ ธนะโภค

ส.อบต. ม.5

นายวัชรินทร์ อุปทัง

ส.อบต. ม.5

นายธนาวัฒน์ วงมาลี

ส.อบต. ม.6

นางสุตตา แก้วบัวขาว

ส.อบต. ม.7

นางบัวไล ทองเหลือง

ส.อบต. ม.7

นายแสงอาทิตย์ พรมจันทร์

ส.อบต. ม.8

นายจรัญ คุณตาแสง

ส.อบต. ม.8

นายเฉลา ไชยเค้า

ส.อบต. ม.9

นางพิชามญธุ์ ทัดเทียม

ส.อบต. ม.9

นายกฤษฎิ์ สารักษ์

ส.อบต. ม.10

นายสุวรรณ สมัด

ส.อบต. ม.10

นายจิระวัฒน์ วงคะพันธ์

ส.อบต. ม.11

นายชัยยา พาถาวร

ส.อบต. ม.11

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ