Hot News :

การประชุมประชาคมท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง เพื่อคัดเลือกเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง

วันจันทร์, 14 กุมภาพันธ์ 2565 10:48
ารประชุมประชาคมท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง เพื่อคัดเลือกเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ เสนอแนะแนวทางพัฒนา เพื่อร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง

บริการออนไลน์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ