Print this page
วันพฤหัสบดี, 16 เมษายน 2563 14:55

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการปูยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นทางหน้าวัดทุ่งเกษม

     ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์ ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการปูยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นทางหน้าวัดทุ่งเกษม ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,633 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 6,532 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จัวหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

     

     ***