Print this page

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

     องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง ได้จัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน