Print this page

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

     องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง ได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน