Print this page

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

     องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง ได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน