Print this page
วันอังคาร, 17 เมษายน 2561 00:00

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพอาคารผู้สูงอายุ ณ สถานที่ใน อบต.โนนผึ้ง (ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.โนนผึ้งกำหนด)

     โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพอาคารผู้สูงอายุ ณ สถานที่ใน อบต.โนนผึ้ง (ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.โนนผึ้งกำหนด)