Hot News :

ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 30 มกราคม 2561 นายธนวัฒน์ ไพศาลเจริญโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง ร่วมลงพื้นที่ปรึกษาหารือกับท่านหัวหน้าเกษตรอำเภอวารอนชำราบคนใหม่ ท่านประหยัด เกี่ยวกับเรื่องจัดทำแลนด์มาร์คสวนไม้ดอกไม้ประดับบ้านตาติดเพื่อการท่องเที่ยวในอนาคตต่อไป...

  วันที่ 29 มกราคม 2561 นายธนวัฒน์ ไพศาลเจริญโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง ร่วมแสดงความยินดีกับ สิบเอกปภังกร สง่าจิตร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ที่ได้รับรางวัล พนักงานดีเด่นประจำปี 2560

    วันที่ 29 มกราคม 2561 นายธนวัฒน์ ไพศาลเจริญโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมงานฌาปนกิจนายบรรยาย บุญไพโรจน์ อดีตผู้ใหญ่บ้านลิ้นไม้ ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี.โดยมีท่านนายอำเภอวารินชำราบ ท่านฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์เป็นประธานทอดผ้ามหาบังสุกุล

    วันที่ 29 มกราคม 2561 นายธนวัฒน์ ไพศาลเจริญโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานอบต.โนนผึ้ง ร่วมรับเงินอุดหนุนจาก.สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อุบลราชธานี เพื่อมาปรับปรุงอาคารศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลโนนผึ้ง 

    วันที่ 26 มกราคม 2561 นายธนวัฒน์ ไพศาลเจริญโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานอบต.โนนผึ้ง ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผึ้งออก ยินดีต้อนรับ

    วันที่ 23 มกราคม 2561 นายธนวัฒน์ ไพศาลเจริญโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล ร่วมลงพื้นที่ชี้แนวเขต ช่วงนี้บริการพี่น้องเยอะมากๆครับ..อากาศก็ร้อน..เพื่อพี่น้องจัดไปครับที่ ม.6และ ม.5 

    วันที่ 21 มกราคม 2561 นายธนวัฒน์ ไพศาลเจริญโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบลและพร้อมด้วยท่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน ตำบลโนนผึ้ง ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เป็นพระพุทธบูชาทุกวันอาทิตย์ โดยมีท่านนายอำเภอวารินชำราบ และท่านปลัดอาวุโส ร่วมพิธีตักบาตรในวันนี้ด้วย ณ บริเวณลานเทียนทุ่งศรีเมือง

 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง เปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) โดยมีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี้

   1. มีสัญชาติไทย

    2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 7 ปีบริบูรณ์

    3. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น

    4. มีความสมัครใจและมีจิตอาสาเข้ามาร่วมดำเนินกิจกรรมด้านการบริหารจัดการสิ่ง ปฎิกูลและมูลฝอย รวมถึงการปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม

    5. เป็นบุคคลที่มีความเสียสละและอุทิศตัวในการทำงานเพื่อส่วนรวม

    6. เป็นบุคคลที่ตระหนักถึงการทำงานโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมเป็นสำคัญ

    7. เป็นบุคคลที่เปิดโอกาสให้กับตัวเองและผู้อื่นในการแสวงหาความรู้ และเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์

กรณีที่ผู้สมัครไม่ได้เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย ให้คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครรักษ์โลกระดับท้องถิ่น เป็นผู้พิจารณารับสมัครเป็น อถล.
เอกสารประกอบการสมัคร
    1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
    2) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
หมายเหตุ : สำหรับผู้สมัครที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ จะต้องมีผู้ปกครองลงนามยินยอมในใบสมัครด้วย

หากท่านใดสนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดการรับสมัครฯ

ได้ที่ สำนักงานปลัด อบต.โนนผึ้ง
โทร. 045 - 953452

    วันที่ 19 มกราคม 2561 นายธนวัฒน์ ไพศาลเจริญโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงาน ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติประจำวัน พร้อมกล่าวคำปฏิญาณและสาระน่ารูู้ ข่าว Hot new ประจำวัน

วันที่ 13 มกราคม 2561 นายธนวัฒน์ ไพศาลเจริญโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พี่น้องประชาชน อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล. ) รุ่นที่ 1 ตำบลโนนผึ้ง ร่วมงานบูชาครู อาจาริยบูชา พระโพธิญาณเถร หลวงปู่ชา สุภัทโท ครูผู้เลิศคุณ แห่งวัดหนองป่าพง จังหวัดอุบลราชธานี ในโอกาสครบรอบ 100 ปี ชาตกาลและ ครบวาระ 26 ปีการละสังขาร ระหว่างวันที่ 12-17 มกราคม 2561

วันที่ 12 มกราคม 2561 นายธนวัฒน์ ไพศาลเจริญโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง คณะผู้บริหาร ร่วมกับอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล. ) รุ่นที่ 1 ตำบลโนนผึ้ง ปฏิบัติหน้าที่เก็บขยะงานปฏิบัติธรรมอาจริยบูชา ภายในบริเวณวัดหนองป่าพง

วันที่ 11 มกราคม 2561 นายธนวัฒน์ ไพศาลเจริญโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง คณะผู้บริหาร ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2561 โดยมีท่านธนวัฒน์ ไพศาลเจริญโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้งเป็นประธานเปิด พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้งร่วมงานและเป็นกำลังใจให้เด็ก ๆ โดยมีการแสดงของเด็ก ๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์ ณ องคฺ์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง

Clip VDO

แผนที่เดินทาง

สำรวจความคิดเห็น

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ประเภทใด ที่พี่น้องประชาชนเห็นควรให้ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง เร่งรัดดำเนินการ มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ