Print this page

กิจกรรมประจำวัน

   กิจกรรมประจำวันขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง เกร็ดความรู้ในเรื่อง การรณรงค์การใช้นำ้มัน B 20 เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน และการเปิด- ปิด ไฟฟ้า เป็นเวลาเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้า