Print this page

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

     องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง ได้จัดทำแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน