Print this page

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง เรื่อง ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง เรื่อง ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง