Print this page

แผ่นพับประชาสัมพันธ์ เรื่อง โรคระบาดเชื้อไวรัส โควิด-19

     องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง ได้จัดทำ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ เรื่อง โรคระบาดเชื้อไวรัส โควิด-19 ขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โรคโควิด-19)